Privacy Statement

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van RoppIT besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven. De voorwaarden over hoe RoppIT omgaat met inhoud zoals: prijzen, levertijd, overmacht, eigendom, aansprakelijkheid etc. leest u in onze algemene vooraarden.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van RoppIT. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit RoppIT dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.
Voor maatwerk en werk buiten onze offerte hanteren wij een standaard uurtarief van €51,50

Daarnaast zijn alle prijzen vermeldt op onze website exclusief BTW.

Algemene Voorwaarden - Cookies
Onze website en daarmee wij, maken op onze website gebruik van cookies, het bijna onmisbare bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser als tijdelijke informatie op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waarom gebruiken wij cookies? We plaatsen cookies op uw computer voor het leveren van een betere beleving en gebruikerservaring vanuit de analischtische gegevens en een volledige werking van deze website. Cookies worden dus gebruikt om deze website optimaal te laten functioneren en bezoek aan deze website volgen. Wij kunnen bezoekers van deze website niet herleiden tot de pc’s die bezoekers gebruiken en evenmin tot een persoon, want cookies slaan geen informatie op over naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens. Dat is strijdig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij gebruiken de volgende cookies
Functionele cookies met de cookienamen: _ga, _gat en _git van Google analytics. Deze cookies zijn nodig voor de werking analitische gegevens op deze website. Cookies kunnen ook onderwater gebruikt worden om tijdelijke voorkeuren op te slaan. Ze worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. RoppIT.nl maakt gebruk van Google Analytics waarmee informatie wordt verzameld over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierdoor krijgen wij een goede indruk welke pagina’s het meest populair zijn. Google Analytics geeft eveneens aan of de website nog goed functioneert en geeft tips en oplossingen. Deze cookies dragen daarmee bij aan het gebruikersgemak van de website en het helpt ons beter inzicht te geven zodat wij de webite kunnen verbeteren.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarop hebben wij geen invloed. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers. Er is ook daar sprake van een voldoende bescherming van eventuele persoonsgegevens.De Google analiytics gegevens kunnen in vorm van een grafiek bekeken worden en zullen maximaal 24 maanden bewaard blijven zodat er bijvoorbeeld meerjarige grafieken kunnen worden geraadpleegd en vergeleken.

Algemene Voorwaarden - Social Media
De RoppIT website op https://roppit.nl promoot eigen webpagina’s op sociale netwerken zoals het Linkedin profiel RoppIT. Deze websites hanteren hun eigen privacyverklaring en voorwaarden en hebben voldoende de bescherming van eventuele persoonsgegevens geborgd.

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en RoppIT, bij akkoord gaan offerte.

Artikel Auteur Identiteit

Bedrijfsnaam: RoppIT
Contact: R.Knol
Bezoek/postadres: Zomerstraat 34
Postcode/Woonplaats: 2033EP, Haarlem
Tel:023-8444461
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 64270823
BTW: NL185706940B01

RoppIT Logo Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op, en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen RoppIT en een klant. Verder aan te halen als RoppIT.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen RoppIT en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen RoppIT en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van RoppIT. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen RoppIT en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door RoppIT. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door RoppIT uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen RoppIT en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van RoppIT zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van RoppIT geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat RoppIT een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat RoppIT een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel 50% voor aanvang en 50% na oplevering plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘Uitvoering overeenkomst’.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk en waar de klant de schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen aan RoppIT.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. De klant is vrij een papieren exemplaar van de factuur te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan RoppIT te verstrekken.
8. Indien RoppIT de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 % rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2 % rente wordt geheven.
9. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan RoppIT, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant. Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van € 40,- te vermeerderen met 21% BTW.
10. RoppIT is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website van de klant op non-actief te zetten als de betaling langer dan 30 dagen uitblijft.

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het technisch onderhouden van de website na oplevering biedt RoppIT onderhoudsabonnement aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. Het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. Problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. Het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van RoppIT zelf. RoppIT kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij RoppIT dienen aan te geven. Indien de klant wenst dat RoppIT naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden
4. Het wijzigen en aanpassen van een website thema valt uitdrukkelijk niet binnen het onderhoudcontract.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.
5. Voor klanten van RoppIT die tegen betaling beveiligd zijn tegen hacking, geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Artikel 6 Verplichtingen klant
1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudsabonnement zorg voor te dragen dat RoppIT te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan RoppIT gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen RoppIT en uitvoering overeenkomst
1. RoppIT en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en RoppIT zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door RoppIT verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan RoppIT na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan RoppIT haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal RoppIT een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag.
In geval van ontbinding is RoppIT volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat RoppIT er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudsabonnement is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
4. Bij de oplevering plaats RoppIT een opleverback-up op de server. Ook tijdens het upodaten van de website wordt er een backup voor en na het update gemaakt. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan RoppIT maximaal een 30 dagen oude back-up voor de klant terugzetten. Indien de klant behoefte heeft aan oudere back-ups dan zal de klant deze zelf dienen te maken dan wel dit in overleg door RoppIT te laten doen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudsabonnement of onder meerwerk.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. RoppIT brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal RoppIT deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan RoppIT in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal RoppIT dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. Het afnemen van een website bij RoppIT betekent niet dat de klant ook zijn hosting bij RoppIT onderbrengt.
2. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere webprovider wil overstappen zal RoppIT hieraan alle medewerking verlenen. Voor deze dienst zal het uurtarief worden berekend. Bij het beeindigen van het beheer van de website worden alle gegevens terug gestuurd naar de klant. Na twee weken wordt alle informatie van de vertrokken klant vernietigd.
3. Een onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor minimaal een kalender jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudsabonnement worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, en het onderhoudsabonnement is per maand opzegbaar.
4. Opzegging van de hosting dan wel het onderhoudsabonnement dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd ontvangen te zijn.

Artikel 10 Levering en levertijd
1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. RoppIT geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant ,ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan RoppIT ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee RoppIT waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. toeganggegevens tot een dropboxaccount voor de opleverback-up van zijn website
b. een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
c. een document met alle inloggegevens

Artikel 11 Eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij RoppIT. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.
3. Door RoppIT geregistreerde domeinnamen voor klanten, zijn na betaling eigendom van de klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. RoppIT verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met RoppIT hierover contact op dienen te nemen.
2. RoppIT levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. RoppIT heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. RoppIT is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. RoppIT erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij RoppIT heeft ondergebracht.
5. RoppIT garandeert dat de door haar beruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt RoppIT geen garanties.
6. RoppIT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 13 Overmacht
1. RoppIT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die RoppIT voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van RoppIT worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van RoppIT langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Privacy
1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt. Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen RoppIT en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen RoppIT en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden - RoppIT.nl

Contactgegevens

Zomerstraat 34, 2033EP,
Haarlem, Noord Holland
KvK: 64270823
BTW: NL002076880B53

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

© 2015 - 2021 RoppIT Webdesign en Beheer 

Webdesign en Beheer 

Haarlem

RoppIT Logo